پڕۆژه‌بڕیاری ئاماده‌کراو:  

پهرلهمانى كوردستان- عێراق

 (پرۆژه بڕیاری چارهسهركردنی كێشهكانی پهنابهرانی دیپۆرتكراوه)

 بۆ ههرێمى كوردستان بڕیارى ژماره(   )ى ساڵى (    ) پشت بهحوكمى بڕگهى (1) لهماددهى (56)ى یاساى ژماره(1)ى ساڵى 1992ى ههموار كراوو لهسهر داواى ژمارهى یاسایى ئهندامانى پهرلهمان، پهرلهمانى كوردستان- عێراق لهدانیشتنى ئاسایى ژماره(  )ى رۆژى  /  /2012 دا كهتایبهتهبه كێشهكانی ئهو پهنابهرانهى بهزۆرى زۆردارهكى لهلایهن حكومهتى وڵاتانى بیانییهوه رهوانهى ههرێمى كوردستان دهكرێنهوه، بڕیارى دهرچوواندنى ئهم بڕیارهى دا

1.    پێشكهشكردنی خزمهتگوزاریی پێویست لهبوارهكانی پزیشكی، پهروهرده، پیشهیی، دهروونی.

2.    گێڕانهوهی دووبارهى ئهو كهسانهی كارمهندبوون یان پیشهیان ههیهبۆ سهر كارهكانیان.

3.    دانی سلفهیان قهرهبوو كردنهوهیان یان دانی بیمهی بێكاری.

4.    دابینكردنی شوێنی نیشتهجێبوونى گونجاو.

5.    یاسای دروستكردنی یهكهی نیشتهجێبوون بۆ فهرمانبهرو خهڵكانی كهم دهرامهت بیانگرێتهوه‌.

6.    رهخساندی ههلیكار.

7.    هاوكاریكردنی ئهو پهنابهرانهی مومتهلهكاتیان لهدوای خۆیان دوای دیپۆرتیان لێجێماوه لهرێگای نوسینگهو باڵوێزخانهكانی عێراق، ههرێمهوه‌.

8.    هاریكاریكردنی ئهو پهنابهرانهی هاوسهرو منداڵیان لهدوای خۆیان جێهێشتوهو دۆزینهوهی ڕێگای گونجاو بۆ پێكگهیشتنهوهیان بههاوسهرو مناڵهكانیان ههڵگرتنی دۆخی دابڕان لهنێوانیاندا.

9.    دهرهێنانی بهڵگهنامهو رهگهزنامهو ناسنامهی باری كهسێتی بۆ ئهو منداڵهپهنابهرانهی لهگهڵ كهسوكاریان دیپۆرتكراونهتهوه‌.

10.                      بهدواداچوونى ئهو رێكخراوو دامهزراوهبیانی نێودهوڵهتیانهی پرۆژهیان ههیه سهبارهت بههاوكاریكردنی دیپۆرتكراوهكان.

11.                      هاوكاریكردنی ئهو پهنابهرانهی بهزۆر دیپۆرتی كوردستان كراونهتهوهبۆ دووبارهدامهزراندنهوهی ژیانیان لهكۆمهڵگادا.

12.                      پاراستنی بهرگریكردن لهو ژنانهی لهلایهن مێردهكانیانهوه دههێنرێنهوه ههرێمى كوردستان بهجێیان دههێڵن، لهگهڵ سزدانی یاسای ئهو كهسانهی بهو كارهههڵدهستن.

13.                      سهفهری هاوڵاتیانی كوردستان بۆ وڵاتانی ئهوروپایی یاسایی بكرێتهوهو وهك مافێك لهپهیوهندییهدیبلۆماسی نێودهوڵهتیهكاندا ڕهسمیهت وهربگرێت.

14.                      حكومهتی ههرێم هیچ كارئاسانییهك لهسهر حسابی گرێبهسته بازرگانی، ئابورییهكان، دانانی قۆنسوڵگهرییهكان بۆ دیپۆرتكردنهوهی پهنابهران نهگرێتهبهرو بهشێك نهبێت له بردنه پێشهوهی سیاسهتی دیپۆرتكردنهوهی پهنابهرانی كوردستان كهلهلایهن دهوڵهتانی ئهوروپاوه دهگیرێتهبهر.

15.                      حكومهتی ههرێم پشتیوانی پهنابهران بێت ههموو ڕێگاو شوێنێكی گونجاو بۆ بهدهستهێنانی مافی پهنابهران لهوڵاتانی ئهوروپا و ئهمریكا و ئوسترالیا بگرێتهبهر و داوابكات كه سیاسهتی بهزۆر ناردنهوهی پهنابهران ڕابگرن. ههروهها ئهم مهسهلهیهش بهههمان شێوه له پهیوهندی لهگهڵ حكومهتی مهركهزیدا داوا بكات، تا ههڵوێستێكی چوونیهك بگیرێتهبهر.

16.                      حكومهتی ههرێم داوا له وڵاتهئهوروپاییهكان بكات كه بهپێى یاساو بڕیارو پێوهره نێودهوڵهتییهكانى تایبهت بهمافی مرۆڤ مامهڵه لهگهڵ پهنابهرانی كوردستان لهوڵاتهكانی خۆیاندا بگرنهبهر.

 هۆكارى دهرچوونی ئهم بڕیاره‌‌:

لهماوهی رابردوودا ژمارهیهكی زۆر لهپهنابهری كوردستان كه هاووڵاتیانی ههرێمی كوردستانن، لهلایهن وڵاتانێكی ئهوروپاوه،دیپۆرت كراونهتهوه. بهشێك لهم پهنابهرانه ڕاستهوخۆ بۆ كوردستان بهشێكی تریشان لهڕێگای فڕۆكهخانهی بهغداوه بهزۆر و بهبێ بڕیاری پهنابهرهكان خۆیان ڕهوانهی شارهكانی كوردستان كراونهتهوه. ئهم پهنابهرانه دوای چهندین ساڵ ژیانكردن له ئهوروپاو پێكهێنانی خیزان، دامهزراندنی كارو پیشهو پڕۆژهی ئابووری، ئێستا دهستبهتاڵ ڕهوانهی كوردستان كراونهتهوه كه خاوهنی پێداویستییهكانی دوباره دهستپێكردنهوهی ژیان، تێكهڵ بوونهوه بهكۆمهڵگا نین، ئهم بڕیاره دهرچووێندرا.

تـێـبـیـنـى:

ئهم پرۆژهبڕیاره لهلایهن (فیدراسیۆنی سهراسهری پهنابهرانی عێراقی)ه
وه
پێشكه‌‌شكراوه‌.