به ڕێزوه زیری کۆچ وکۆچبه ران(د.ده ربازمحه مه د)

پاش س و ڕێز..

ئێمه له فیدراسیۆنی سهراسهری پهنابهرانی عێراقی له یهن پهنابهر (ئاراس ئیسماعیل ڕهسول ) لهدایک بووی( 1891/4/1) ئاگادارکراینهوه که ڕۆژی دووشهمه( 11 /7112/4) کاتژمیر12،15 بهکاتی لهندهن له ڕێگای هێلی

ئاسمانی مهلهکی ئهردهنی دیپۆرتی عهمان پاشان ڕۆژی سیشهمه 7112/4/17 کاتژمێر 231 بهکاتی عێراق دیپۆرتی فرۆکهخانهی بهغدا دهکرێتهوه .

پهنابهر ئاراس ئیسماعیل ماوهی 11 ساڵه له و تی بهریتانیا ژیان بهسهر دهبات هاو تی خهڵکی شاری کهرکوکه وهیچ کهسێکی له عێراق نهماوه. پرۆسهی گێرانهوهی بهزۆری ئهم پهنابهره له کاتێکدا بهڕێوهدهچێت که حکومهتی عێراقی و وهزارهتهکهتان بهڕهسمی چهندین جار ئهوهیان خستوته ڕوو که دهربهستی کێشهکانی پهنابهرانن ولهگهڵ

بهزۆر ناردنهوهی پهنابهران نیین وهیچ ڕێکهوتنێکیان لهگهل و تانی ئهوروپا سهبارهت بهزۆر ناردنهوهی پهنابهران

ئیمزانهکردوه، ئهم ههڵسوکهوتهی حکومهتی بهریتانیا لهڕاگرتنی پهنابهران لهگروتوخانهدهستبهسهرهکان وسهرئهنجام دانی تیکت بهم پهنابهره پێچهوانهی ئهولێدوان وبڕیارانهیه که له یهن حکومهتی عێراقیهوه بۆ ڕای گشتی دهخرێته ڕوو.

هاوکات دهمانهوێت ئێوه له ئاکامی زیانباری ئهم ههنگاوهی حکومهتی بهریتانیا ئاگادار بکهینهوه گهر ناردنهوهی بهزۆری ئهم پهنابهره سهر بگرێت وهک تاقیکردنهوهیهک له یهن حکومهتی بهریتانیهوه، ئهوا دهرگا بهڕووی

زیاتری حکومهتی بهریتانیا و و تانی دیکهی ئهوروپا دهکاتهوه بهوهی که فشارو زهختو زۆریان بۆسهرپهنابهرانی عێراقی زیاتر بکهن وپێچهوانه بهپرانسیپ وپێوانه نیو دهولهتێکان به کهیسی پهنابهرانی عێراقی مامهڵه بکهن .

ههربۆیه له ڕێگای ئهم نامهیهوه دهمانهوێت داواتان لێ بکهین بهدوادا چوون بکهن لهسهر کهیسی پهنابهر ئاراس ئیسماعیل وحکومهتی بهریتانیا لهوه ئاگادار بکهنهوه بهڕهسمی که حکومهتی عێراقی وفرۆکهخانهکانی عێراق

ئامادهنیین هیچ پهنابهرێکی بهزۆر نێراو وهبگرنهوه تا ئهم سیاسهته دژی پهنابهریه سهرنهگرێت که جێگای سهرزهنشتی ئێمهو رێکخراوه پهنابهری و ئینسانیهکانه وبهدڵنیایهوه فیدراسیۆنهکهمان ئامادهی ههر ههوڵێکه بهئاڕاستهی دابینکردنی ژیانێکی ئارام وئینسانی بۆپهنابهرانی عێراقی ودهستی ههرههوڵێک لهو ڕاستایهدا

دهگوشێت.

لهگهڵ ڕێز وپێزانینمان دهشتی جهمال

سکرتیری فیدراسیۆنی سهراسهری پهنابهرانی عێراقی 7112/4/4 تیکتی دیپۆرتی ئهو پهنابهره هاوپێچه:

 

About ifir web

Check Also

ژیان لەدەستدانی پەنابەران لەدەریایی سپی ناوەڕاستدا

ژیان لەدەستدانی پەنابەران لەدەریایی سپی ناوەڕاستدا هیوا خدر: بە ناوەندی هەواڵگری فیدراسیۆنی ڕاگەیاند ڕێکەوتی ١٢/١١/٢٠٢٠ ...

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *